CSR East Sweden

Diplomkurs: Hållbarhet i ett styrelseperspektiv

Hållbarhetsfrågorna blir allt mer integrerade i samhället. Att skapa långsiktigt värde för företag, organisationer och samhälle är idag nödvändigt för fortsatt lönsamhet och riskminimering. Detta ställer krav på insikter och förståelse i styrelsearbetet kring analys, strategi, risker och möjligheter. Styrelser behöver integrera hållbarhet djupt in i bolagets strategi och affärsmodell – kunskap och verktyg kring hållbarhetsutmaningar och möjligheter måste in i styrelserummet.

I samarbete med Styrelseakademien Östsverige erbjuder vi en digital diplomutbildning med fokus på hållbarhet. Utbildningen vänder sig till styrelseledamöter som vill komplettera och utveckla sin kompetens om hur man adresserar hållbarhetsfrågor i styrelsearbetet.

Utbildningens syfte
Syftet är att ge deltagarna övergripande kunskap om hållbarhetsfrågorna och hur de påverkar de strategiska förutsättningarna för företag och organisationer. Kursen ska ge trygghet, inspiration och exempel på hur man kan strukturera och arbeta med hållbarhetsfrågorna, inom styrelsens övergripande ansvar och uppgift.

Utbildningens utformning
Utbildningen genomförs under tre tillfällen och mellan tillfällena ges möjlighet till inläsning och underlag för fördjupning samt inlämningsuppgifter. Allt administreras i en digital utbildningsplattform. Utbildningen bygger delvis på forskningsprojektet HISS – Hållbart Innovativt Strategiskt Styrelsearbete.

27 april kl 13.00 – 16.00
5 maj kl 13.00 – 16.00
11 maj kl 13.00 – 16.00

Vad får man med sig när man gått utbildningen?

  • Ökad kunskap och insikt i hur styrelsen kan bidra värdeskapande genom att driva ökad hållbarhet
  • Insikter om koppling mellan hållbarhet och långsiktigt värdeskapande
  • Förståelse för risker och möjligheter kopplat till hållbarhet
  • Ökad kunskap om vokabulär och begrepp kopplat till hållbarhet
  • Inspiration från best practice
  • Konkreta verktyg och metoder för strategiskt hållbarhetsarbete

Övergripande moment i utbildningen

DAG 1
Vad är styrelsens ansvar och roll med koppling till hållbarhet? Värdeskapande styrelsearbete. Megatrender som påverkar vår omvärld. 
Exempel på hemuppgift: Uppdaterad bolagskod – vart spelar hållbarhet in?

DAG 2
Hur bidrar hållbarhet till värdeskapande? 6 drivkrafter för lönsamhet. Finansiell effekter, risker och möjligheter. Exempel, verktyg och modeller för att bedriva framgångsrikt hållbarhetsarbete. 

DAG 3
Hur bygger man ett starkt styrelsearbete? Vad krävs av styrelsen för att vara långsiktigt värdeskapande – insikter och erfarenheter från forskning kring hållbart, innovativt, strategiskt styrelsearbete. Exempel, verktyg och modeller för att implementera hållbarhetsperspektivet i styrelsen.

Utbildare
Lärare är Peter Henriksson och Markus Ekelund från 2050. 2050 är ett företag som arbetar för goda affärer på en planet i balans och som hjälper uppdragsgivare till ökad hållbarhet och lönsamhet med hjälp av deras kärnkompetenser – analys, kommunikation och affärsutveckling. 2050 verkar i gränslandet mellan politik, forskning och näringsliv med pedagogiska och inspirerande föreläsare och som har återkommande utbildningar för Aktuell Hållbarhet och Dagens Industri.

HISS – Hållbart Innovativt Strategiskt Styrelsearbete
2050 har tillsammans med forskare utvecklat forskningsbaserade modeller och verktyg som kan användas i utveckling av styrning i företag och organisationer, samt bidra till ett hållbart värdeskapande och främja innovationer. Projektet HISS har pågått i snart två år och bygger på samarbete mellan forskning och praktik och integrerar evidensbaserad kunskap med förtrogenhetskunskap inom hållbarhetsarbete. Med framtagna modeller stöttar 2050 styrelser med att fylla kunskapsgap och säkerställa hållbarhet som en integrerad del i affärsmodell och strategi. 

Anmälan är bindande.

Kommer du inte ihåg om du är medlem?

Våra event

Våra nästkommande konferenser,  utbildningar eller träffar

27 april, 2021

Diplomkurs: Hållbarhet i ett styrelseperspektiv

Hållbarhetsfrågorna blir allt mer integrerade i samhället. Att skapa långsiktigt värde för företag, organisationer och...