CSR East Sweden

Ledarkultur för framtiden – seminarium med Levilja och Ecosoci

I ett tidevarv av dramatiska förändringar finns alla anledning att avsätta tid för egenreflektion och nytänk: Hur håller jag, min verksamhet och våra ledarstrategier? Vad blir konsekvenserna om jag fortsätter som tidigare? Ledarkultur för framtiden syftar till att underlätta för styrelser och ledningsgrupper att väva in hållbarhet i sina verksamhetsstrategier. Vi ger en sammanhållen bild av hållbarhet och visar, baserat på hur vår hjärna fungerar, hur hållbarhet kan integreras i era verksamhetstrategier.

VARMT VÄLKOMMEN

…till en dag om de stora frågorna i ett litet format.  En dag om din och din verksamhets utvecklingsmöjlighet – vår gemensamma möjlighet till uppfyllelse av FN:s mål för hållbar utveckling. Presentationsfilm. (45 sekunder)

Under dagen synliggör vi viktig hållbarhetsfakta samt hur tydliggjord kommunikation underlättar för dig som verksamhetsledare att harmoniera med de globala målen genom förankring på individnivå. Dagen kommer att underlätta för dig som verksamhetsledare att fatta beslut för en hållbar verksamhet. Vi utlovar att prata om de globala och de lokala utmaningarna på ett sätt som du tidigare aldrig varit med om. Vi utlovar en nära-kund och nära dig-upplevelse.

Under dagen tydliggör vi:

  • Att det globala systemet som styr den globala utvecklingen också styr dina beslut.
  • Att det finns målkonflikter mellan FN:s hållbarhetsmål och hur det globala systemet fungerar.
  • Hur detta dagligen påverkar dig och din verksamhets beslut och möjlighet till måluppfyllelse.

Inom ramen för ovanstående tydliggör vi vikten av att du som ledare formulerar vägledande och accepterade visioner och målbilder baserade på de värderingar som styr verksamheten, och att det som du ser som hinder längs din väg också speglar dina möjligheter. Dina egna visioner, mål och värderingar är utgångspunkten under dagen, och de kan komma att utmanas.

Kännetecknande för dagen är att vi rör oss över många kunskapsområden och många perspektiv för en levande värld och människors välbefinnande.

Viktiga ord under dagen är: ledarskap, vision, värderingar, målkonflikter, hållbarhet, kommunikation, tillväxt, välbefinnande, hjärnan, globalt, individ, drivkrafter, kultur, varumärke. Betydelsen av vissa ord varierar och vår avsikt är att tydliggöra vad de kan betyda i olika sammanhang.

NÄR DAGEN ÄR SLUT HAR DU SOM LEDARE:

  • Fått en uppdaterad bild av världen ur ett ekologiskt, sociologiskt och ekonomiskt perspektiv som hjälper dig framåt.
  • Fått nya perspektiv på innebörden av en hållbar verksamhet och hållbar värld.
  • Fått kunskap om och provat verktyg som omedelbart underlättar för dig att få med dig människor i riktning mot en hållbar värld.
  • Fått ökad förståelse för hur du integrerar din verksamhetens mål med globala mål.
  • Guidats och coachas genom en MindGAP-analys för hållbar utveckling och avslutat med din egen handlingsplan
  • Delat erfarenheter och kraftsamlat inför framtiden tillsammans med andra personer med ansvar för att leda verksamheter.

SEMINARIET VÄNDER SIG TILL:

Ägare, styrelseledamot
Politiker
VD eller ledningsgruppsmedlem
och personer som innehar liknande ledande befattning

PROCESS:

Du guidas genom processen och provar enkla kommunikationsverktyg som du direkt kan använda för att göra dig förstådd och få med dig andra i önskad riktning.

Vi utgår ifrån centrala frågeställningar som rör mänskligt välbefinnande inom planetens gränser. Vi varvar samtal med miniföreläsningar. Vi utlovar en nära-kund-, nära medarbetare- och nära-dig-upplevelse med koppling till de globala frågorna.

DATUM: 

4:e mars FULLT
18:e mars
15:e april
6:e maj
10:e juni

Tid: Kl. 9:00-17:00
Maxantal: 8 personer

Med hänsyn till Corona-epidemin kan seminariedagen komma att genomföras digitalt.

Pris (introduktionspris): 2.900 kr exkl moms och person.