CSR East Sweden

CSR East Sweden - för en hållbar framtid

CSR East Sweden består av företag och organisationer i Östergötland, Sörmland och Gotland som tar ansvar för en mer hållbar framtid – och i nätverket gör vi det tillsammans.

I nätverket finns såväl stora som små företag och organisationer som alla strävar efter samma sak – att arbeta för att uppnå FN:s 17 globala mål.

CSR East Sweden sprider inspiration och kunskap som leder till ett mer hållbart samhälle, konkurrenskraftigare företag och en mer attraktiv region att leva i.

Under året sker en rad aktiviteter för medlemmarna. Föreläsningar av experter, inspirationsträffar, utbyte av erfarenheter och hållbarhetsutbildningar.

Nätverket ska:

  • utgöra den naturliga plattformen för CSR-frågor genom inspiration, debatt, diskussioner och erfarenhetsutbyte
  • samla och synliggöra regionala CSR-initiativ och goda exempel
  • skapa förutsättningar för och initiera samarbeten
  • stödja medlemmarna till att vara föregångare och föredömen för ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande.

Vad är CSR?

Uttrycket kan översättas till “företags samhällsansvar” (CSR, engelska Corporate Social Responsibility) och är ett brett begrepp. CSR handlar om hur företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. 

CSR East Sweden använder samma definition av CSR, Corporate Social Responsibility, som EU: ”Ett begrepp som innebär att företagen på frivillig grund integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i sin verksamhet och i sin samverkan med intressenterna

Läs mer här.

17 globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå tre övergripande målsättningar till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen.“Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna” som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon uttryckt det.De Globala Målen antogs av världens stats- och regeringschefer vid FN:s toppmöte i New York, den 25 september 2015. Med sina 17 mål och 169 delmål är det den mest ambitiösa agenda för hållbar utveckling som någonsin har antagits. Fram till år 2030 ska den leda världen mot en fredlig och hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig.De Globala Målen förenar världens länder genom en universell agenda och kräver att alla länder – såväl rika som fattiga – agerar både nationellt och globalt för att nå de Globala Målen till år 2030.

Läs mer om de globala målen här.

Kontakt

Anna Rehncrona

Ansvarig näringslivsutveckling och Projektledare CSR East Sweden

Läs även

Relaterat innehåll

Bli medlem

I nätverket finns stora som små företag och organisationer som alla strävar...

Våra medlemmar

Hos oss samlas ett 80-tal företag och organisationer i regionen. De största...